Urząd Regulacji Energetyki opublikował na swojej stronie  stronie dokładne wyjaśnienia niektórych kryteriów jakie należy rozpatrywać przy określaniu przedsiębiorstw zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego zgodnie z Art 36 i 37 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. W rozbudowanej tabelce podano wszystkie kombinacje 3 podstawowych kryteriów: wielkości zatrudnienia, sumy aktywów bilansu i rocznego obrotu netto. Z tabelki wynika, że jeśli Twoje przedsiębiorstwo spełnia kryterium zatrudnienia, czyli zatrudniało  w roku 2014 i 2015 ponad 250 pracowników (L.p. 1), to nie ma sensu dalej analizować kryteriów finansowych. Musisz do 30-09-2017 roku przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Jeśli jest inaczej to sprawdź, które kryteria i w jakich latach przekroczyła Twoja firma. Jeśli choć w jednym roku roczny obrót i suma aktywów przekroczyły jednocześnie podane liczby to równiez musisz wykonać audyt. Poniżej tabela przeliczona z euro na złotówki: 

L.p. Lata Średnioroczne zatrudnienie Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych Suma aktywów bilansu
1 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 250 lub więcej
2 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
3 2014 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia
2015 bez znaczenia więcej niż 213,075 mln zł więcej niż 183, 245 mln zł
4 2014 bez znaczenia więcej niż 213,115 mln zł więcej niż 183, 279 mln zł
2015 250 lub więcej bez znaczenia bez znaczenia


Uwagi:
1. Podane powyżej kwoty zostały wyliczone na podstawie ustawowych danych np. 50 ml € x 4,2615 zł/€ = 213,075 ml zł
2. URE nie precyzuje jak postępować gdy przekroczonie w/w wartści granicznych nastąpi w innych latach niż 2014-2015. Można domniemywać, że należy wtedy przeliczyć podane w euro wartości po aktualnym kursie.

Ponadto wyjaśnia kwestie obowiązkowych audytów w przypadku:

  • Badanie powiązań kapitałowych na potrzeby ustalenia, czy podmiot posiada status „dużego" przedsiębiorcy.
  • Sposób obliczania średniorocznego zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu dużego przedsiębiorcy.
  • Wdrożenie przez podmiot zobowiązany systemu zarządzania energią certyfikowanego przez niezależny podmiot zgodnie z normą PN-EN ISO 50001.
  • Zakres audytu (w zależności od tytułu prawnego do nieruchomości).
  • Obowiązek sporządzenia audytu przez podmiot leczniczy.
  • Obowiązek sporządzenia audytu przedsiębiorstwa przez spółdzielnię mieszkaniową (czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą).
  • Obowiązek sporządzenia audytu przez uczelnię.

Więcej na stronie:

https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/

 Jeśli Twoja Firma ma siedzibę na terenie województwa Śląskiego i jesteś zainteresowany zleceniem wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat zadzwoń pod numer: 602231141